W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu uprzejmie prosimy każdorazowo o kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie informacje i porady udzielane w mojej Kancelarii w związku z dokonywanymi czynnościami są bezpłatne.

PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH PRZEZ NOTARIUSZA
DODATKOWO w zależności od dokonywanej czynności MOGĄ BYĆ WYMAGANE:
  1. zaświadczenia o uiszczonych podatkach, czynszach i opłatach związanych z nieruchomością lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
  2. zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS dotyczące opłacania należności publicznoprawnych przez strony,
  3. odpisy aktów stanu cywilnego stron i osób wymienionych w akcie notarialnym – aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  4. w przypadku zawierania umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej bądź lokalu - zaświadczenia o braku osób zameldowanych w budynku/lokalu.

Powyższe wyliczenie dokumentów nie jest wyczerpujące i zupełne, a notariusz w zależności od okoliczności może wymagać dodatkowych dokumentów, jak również na żądanie stron pominąć niektóre z wymienionych wyżej dokumentów.