Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie uzgodnione indywidualnie ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Od wynagrodzenia notariusza naliczany jest również podatek od towarów i usług VAT.

Ponadto, zgodnie z przepisami, notariusz zobowiązany jest do pobierania, w imieniu państwa, następujących podatków i opłat:
  1. opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej, na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  2. podatku od spadków i darowizn na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn
  3. podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Pobrane przez Notariusza podatki i opłaty sądowe przekazywane są na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych.